Transcript of AMA with Turkish community "Tutunamayanlar"

Image for post
Image for post

Saturday September 12 @ 9PM CEST, AllianceBlock Founder & CEO Rachid Ajaja and Founder & CTO Matthijs de Vries were invited to the Tutunamayanlar channel to participate in an AMA for the Turkish community with live Turkish to English translations and vice versa!

In the first section, the host asks questions about AllianceBlock

Host: Davetimizi kabul ettiğiniz teşekkür ederiz. En zor soruyla başlamak istiyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz?

Rachid: I am Rachid Ajaja, Founder and CEO of AllianceBlock. Prior to AllianceBlock I worked 10 years in investment banking as a Quantitative Analyst in various investment banks including Barclays and BNP Paribas. I also led the AI research team at VINCI in France.

Rachid: Adım Rachid Ajaja, AllianceBlock’un Kurucusu ve CEO’suyum. AllianceBlock’tan önce, Barclays ve BNP Paribas dahil olmak üzere çeşitli yatırım bankalarında Nicel Analist olarak 10 yıl boyunca çalıştım. Ayrıca Fransa’daki VINCI’de Yapay Zeka araştırma ekibine liderlik ettim.

Matthijs: I am Matthijs de Vries, Founder and CTO of AllianceBlock. I’ve started out as a software developer at a really young age. Eventually, I became a manager at PostNL to lead enterprise product development before discovering crypto

Matthijs: Ben Matthijs de Vries, AllianceBlock’un Kurucusu ve CTO’suyum. Genç yaşta yazılım geliştiricisi olarak işe başladım. Sonradan, (kripto paraları keşfetmeden önce ise) kurumsal ürün geliştirmeye liderlik etmek için PostNL’de yönetici olarak çalıştım.

Host: AllianceBlock’u kısaca tanıtabilir misiniz?

Rachid: AllianceBlock provides the bridge between traditional and digital capital markets for all participants, reflecting how the traditional finance industry would be designed if it was built today with current technology. Our ecosystem streamlines issuance, validation and clearance while integrating a progressive regulatory and compliance framework in order to reduce costs and increase efficiency. Basically, AllianceBlock will unlock trillions of dollars of capital for Defi.

We are aiming to be the world’s first globally compliant decentralized capital market

Rachid: AllianceBlock, tüm katılımcılar için geleneksel ve dijital sermaye piyasaları arasında köprü kurarak, bugün mevcut teknolojiyle inşa edilmiş olsaydı, geleneksel finans endüstrisinin nasıl tasarlanacağını sorusuna cevap veriyor. Ekosistemimiz, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için aşamalı olarak bir düzenleme ve uyumluluk çerçevesini entegre ederken, düzenleme, doğrulama ve onaylamayı kolaylaştırır. Temel olarak, AllianceBlock, Defi için trilyonlarca dolarlık sermayenin kilidini açacaktır.

Dünyanın ilk küresel merkezi olmayan sermaye piyasası olmayı hedefliyoruz

Host: AllianceBlock’u bu kadar özel kılan nedir? Diğer projelerden nasıl ayrılıyor?

Rachid: Many people see us as a tokenization or security token platform and try to compare us to Harbor, Securrency and Securitize. However, we don’t consider ourselves as their competitors. We are building a layer 2 blockchain agnostic protocol (the AllianceBlock Prometheus Protocol) to provide the compliance and regulation layer, the data layer and the transactional layer (that will act as back office and automatic reporting). Hence, all tokenisation platforms can plug into our protocol in order to leverage our compliance and regulatory layer. The same applies for the exchanges, banks, and all DeFi applications. This is the real bridge that is needed to create a true globally compliant decentralised capital market that has all the layers that exist in traditional capital markets.

Rachid: Pek çok insan bizi bir token veya menkul kıymet platformu olarak görüyor ve bizi Harbor, Securrency ve Securitize ile karşılaştırmaya çalışıyor. Ancak kendimizi onların rakipleri olarak görmüyoruz. Uyumluluk ve düzenleme katmanını, veri katmanını ve işlem katmanını (arka ofis ve otomatik raporlama görevi görecek) sağlamak için katman 2 blok zinciri agnostik protokolü (AllianceBlock Prometheus Protokolü) oluşturuyoruz. Bu nedenle, tüm tokenleştirme platformları, uyumluluk ve düzenleme katmanımızdan yararlanmak için protokolümüze bağlanabilir. Aynısı borsalar, bankalar ve tüm DeFi uygulamaları için de geçerlidir. Bu, geleneksel sermaye piyasalarında var olan tüm katmanlara sahip, küresel olarak uyumlu, merkezi olmayan bir sermaye piyasası yaratmak için oluşturacağımız köprü anlamına gelir.)

Host: Satış sürecini çok hızlı bir şekilde tamamladınız ve bunun arkasına bir listeleme anonsu geldi. Bu kararın arkasında tam olarak ne var?

Matthijs: We have been working on AllianceBlock since 2018. In the past two years we have managed to build a very strong network in both Traditional Finance and Decentralized Finance. We have been incubated by top tier incubators like Level 39 (Revolut has been incubated here as well), Station F and Kickstart Innovation. All this has resulted in a strong foundation (including a PoC) for the Prometheus Protocol. After putting a lot of effort in our token economics, we are now ready to get to work on making our protocol reality and we really don’t like to sit still…

Matthijs: 2018'den beri AllianceBlock üzerinde çalışıyoruz. Son iki yılda hem Geleneksel Finans hem de Merkezi Olmayan Finans (DeFi) alanında çok güçlü bir ağ kurmayı başardık. Level 39 (Revolut da buradan fonlanmıştır), Station F ve Kickstart Innovation gibi üst düzey fon sağlayıcıları tarafından inkübe edildik (fonlandık). Tüm bunlar, Prometheus Protokolü için güçlü bir temel (PoC dahil) ile sonuçlandı. Token ekonomimize çok çaba sarf ettikten sonra, artık protokolümüzü gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya hazırız ve buraya kadar gelmişken asla durmak istemiyoruz.

Host: TGE’den sonra tam olarak ne oldu? Düşük likidite, çılgın bir pump ve sosyal medyada özel satış yatırımcı e-postaları gördük? Bunlar hakkında ne söylemek istersiniz?

Rachid: We have already addressed this in great detail in the main channel. I will forward it here.

https://t.me/tutunamadik/279436

Rachid: Bunları zaten tüm detaylarıyla kanalımızda açıkladık. Açıklama metnini buraya forwardlıyorum.

Matthijs: However regrettable that this occurred due to human error, unfortunately, one of the private sale participants shared a screenshot of the emails publicly. We are very disappointed with the behaviour of the parties responsible for this unnecessary action and we unreservedly apologise to those whose identifiable names and emails were revealed

Matthijs: Ancak bunun insan hatası nedeniyle meydana gelmesi üzücü, ne yazık ki, özel satış katılımcılarından biri e-postaların ekran görüntüsünü herkese açık olarak paylaştı. Bu gereksiz eylemden sorumlu tarafların davranışlarından çok hayal kırıklığına uğradık ve isimleri ifşa olan ve e-postaları ifşa edilenlerden kayıtsız şartsız özür dileriz.

Matthijs: Please also read this, we are fully transparent: https://medium.com/@allianceblock/allianceblock-vesting-contracts-schedules-and-certik-audit-results-dde5f3c0248c

Matthijs: Lütfen ayrıca bu makaleyi de okuyun, %100 şeffafız.

Host: TGE lansmanınız sırasında topluluktan bazı kişiler endişelerini dile getirdi. Onların endişleri ile nasıl başa çıkıyorsunuz ve gelecekle ilgili yaklaşımınız nedir?

Rachid: Trust is fundamental to what we do at AllianceBlock. Traditional investors and capital market participants are skeptical of blockchain and are seeking secure ways to interact and engage with it. We ensure that security is always a top priority with everything we do and have written this into our protocol in the Data Governance layer to ensure that all user information is private and handled according to the various international regulations.

Rachid: AllianceBlock’ta yaptığımız iş için güven esastır. Geleneksel yatırımcılar ve sermaye piyasası katılımcıları blockchain’e şüpheyle yaklaşıyor ve onunla etkileşime girmenin ve yakınlık kurmanın güvenli yollarını arıyorlar. Yaptığımız her şeyde güvenliğin her zaman en öncelikli olmasını sağlıyoruz ve tüm kullanıcı bilgilerinin özel olmasını ve çeşitli uluslararası düzenlemelere göre işlenmesini sağlamak için bunu Veri Yönetimi katmanındaki protokolümüze yazdık.

Matthijs: Through our data layer we ensure that each user’s data is completely and granularly owned and controlled by the user. Third party access is granted or taken by the user. This is beneficial for FIs, to be compliant with GDPR, but also for the user, as they know in great detail which point of their data is accessible to which third party

Matthijs: Veri katmanımız aracılığıyla, her bir kullanıcının verilerinin tamamen ve parçalı olarak kullanıcı tarafından sahiplenilmesini ve kullanıcı tarafından kontrol edilmesini sağlıyoruz. Üçüncü şahıs erişimi kullanıcı tarafından verilir veya alınır. Bu, FI’lerin GDPR ile uyumlu olmasının yanı sıra, verilerinin hangi noktasının hangi üçüncü tarafça erişilebilir olduğunu çok ayrıntılı olarak bildikleri için kullanıcı için de faydalıdır.

Rachid: Proof of Authority is part of our protocol. We will have institutional nodes and service nodes from vetted institutions and service providers that will keep this trust especially from traditional players. The way we deal with data and compliance with GDPR regulation is an important part to keep users safe and ensure trust in the ecosystem and all its participants.

Rachid: Proof of Authority protokolümüzün bir parçasıdır. Bu güveni özellikle geleneksel oyunculardan koruyacak, incelenmiş kurumlardan ve hizmet sağlayıcılardan kurumsal nodelere ve hizmet nodelerine sahip olacağız. Verilerle başa çıkma şeklimiz ve GDPR yönetmeliğine uygunluk, kullanıcıları güvende tutmak ve ekosisteme ve tüm katılımcılarına güveni sağlamak için önemli bir yoldur.

Host: AllianceBlock ile beraber çalışmakla ilgilendiğini ifade eden üst düzey kurumlar var mı?

Rachid: Yes, top tier financial institutions in Switzerland and the UK. Unfortunately we will not be able to disclose them right now, but please stay tuned! We will have big announcements coming in the next few weeks ;)

Rachid: Evet, İsviçre ve Birleşik Krallık’taki en üst düzey finans kuruluşları. Maalesef bunları şu anda açıklayamayacağız, ancak lütfen bizi izlemeye devam edin! Önümüzdeki birkaç hafta içinde büyük duyurularımız olacak;)

Host: Protokolunuz dünya genelindeki adaptasyonu nasıl sağlayacak?

Matthijs: For widespread adoption you need a lot of end users. End users generally don’t (need to) care about blockchain or any other underlying technology at all, they just need to achieve what they intended to do. The trick here is to keep their User Experience the same as how they have always experienced it. We don’t want users to have to worry about gas limits, MetaMask plugins, private keys, etc. By providing our easy to integrate Protocol to FIs and DeFi projects that they can easily plugin to, they can connect it to their legacy systems and the end user’s experience will remain the same

Matthijs: Yaygın bir şekilde adaptasyon için çok sayıda son kullanıcıya ihtiyacınız var. Son kullanıcılar genellikle blockchain veya altında yatan teknolojilerle ilgilenmezler (buna ihtiyaç duymazlar), sadece yapmak istediklerini başarmak isteler. Buradaki püf nokta, Kullanıcı Deneyimlerini her zaman deneyimledikleri gibi tutmaktır. Kullanıcıların gaz limitleri, MetaMask eklentileri, özel anahtarlar, vb. Hakkında endişelenmesini istemiyoruz. Kolayca eklenti yapabilecekleri FI’lara ve DeFi projelerine kolay entegre edilebilen Protokolümüzü sağlayarak, eski sistemlerine ve son kullanıcının deneyimi aynı kalmasını istiyoruz.

Host: Kulağa hoş geliyor ve son sorum: AllianceBlock’u gelecekte ne bekliyor, planlarınız nedir?

Rachid: We continue to build an extensive network of financial institutions, consortia of financial institutions and DeFi projects that participate in our ecosystem through our protocol in order to reach all parts of the world in order to make TradFi cheaper, faster, more transparent and easier to access for participants that currently don’t have easy access. We are also excited facilitating the deployment of significant sums of TradFi capital into DeFi.

We will share few case study and use cases so people can understand more deeply our impact

Rachid: TradFi’yi daha ucuz, daha hızlı, daha şeffaf ve erişimi daha kolay hale getirmek için dünyanın her yerine ulaşmak için protokolümüz aracılığıyla ekosistemimize katılan finansal kuruluşlar, finans kuruluşları konsorsiyumu ve DeFi projelerinden oluşan kapsamlı bir ağ oluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda kolay erişime sahip olmayan katılımcılar için, ayrıca önemli miktarda TradFi sermayesinin DeFi’ye dağıtılmasını kolaylaştırmaktan da heyecan duyuyoruz.

Toplulukla, etkimizi daha derin anlayabilmeleri için, bir kaç kullanım alanı paylaşacağız.

Matthijs: In parallel, all time is going to be filled with technical development and ecosystem growth. We are aiming to have our V1 protocol live by Q2/Q3 2021, so our developers will have their hands full. Expect more partnership announcements in the near future. Rest assured, every partnership is carefully built and crafted and they all have an important role in our ecosystem.

Matthijs: Buna paralel olarak, her zaman teknik gelişme ve ekosistem büyümesi ile dolu olacak. V1 protokolümüzün 2021'in ikinci ve üçüncü çeyreğine kadar yayına girmesini hedefliyoruz, böylece geliştiricilerimiz ellerini dolu tutmuş olacaklar. Yakın gelecekte daha fazla ortaklık duyurusu bekleyebilirsiniz. İçiniz rahat olsun, her ortaklığın özenle inşa edildiğinden ve yapıldığından ve hepsinin ekosistemimizde önemli bir role sahip olduğundan emin olun.

In the second section, the community ask questions about AllianceBlock

Alp: İlk olarak Allianceblock’a hangi geleneksel finans kurumlarını entegre etmeyi düşünüyorsunuz? Geleneksel finans sektöründen ortakları nasıl seçiyorsunuz?

Matthijs: Unfortunately we can’t disclose the names of financial institutions yet we are working with, but we have managed to build a grand network in both DeFi and traditional finance. We have some great news about this in the next few weeks, I’m sure you won’t be disappointed. About selection, we want to solve global problems, financial institutions we select are based on a use case that is beneficial for both traditional finance and decentralized finance. Not just for us, but also for other DeFi projects 🙂 Hence, the bridge we are building…

Matthijs: Ne yazık ki henüz birlikte çalıştığımız finans kurumlarının adlarını açıklayamıyoruz, ancak hem DeFi hem de geleneksel finans alanında büyük bir ağ kurmayı başardık. Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili harika haberlerimiz var, eminim hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Seçimle ilgili olarak, küresel sorunları çözmek istiyoruz, seçtiğimiz finansal kurumlar hem geleneksel finans hem de merkezi olmayan finans için faydalı olan bir kullanım senaryosuna dayanıyor. Sadece bizim için değil, diğer DeFi projeleri için de 🙂 Dolayısıyla köprüler inşaa etmeye devam ediyoruz.

Buray Eraslan: Anladığım kadarıyla, AllianceBlock, Yatırımcılara veya kurumsal şirketlere> KOBİ’lere / Başlangıçlara yardımcı olmak için geleneksel pazar ile merkezi olmayan pazar arasında bir güvenlik / güven köprüsüdür.
Tam olarak bu amaç için $ ALBT jetonları nasıl kullanılacak?

Rachid: ALBT is the fuel of the protocol, it will be used for the transaction, also stacked by the different node we will have (institutional nodes, data nodes and service nodes (like kyc/aml providers, lawyers, …)). There will be also token burn mechanism and stable coin that will be used. Basically without ALBT the protocol will not work especially in the dcentralized setup we will have.

Rachid: ALBT, protokolün yakıtıdır, işlem için kullanılacak, ayrıca sahip olacağımız farklı nodeler (kurumsal nodeler, veri nodeleri ve hizmet nodeleri (kyc/aml sağlayıcıları, avukatlar, …)) tarafından stakelenir. Ayrıca kullanılacak token yakma mekanizması ve stabil bir coin de olacak. Temelde ALBT olmadan protokol, özellikle sahip olacağımız merkezileştirilmiş kurulumda çalışmayacaktır.)

Burak: Pazarlama ve iş geliştirme açısından en yakın yıl için planlarınız nelerdir? Ağı, topluluğu, ortaklıkları vb. Genişletmeyi nasıl planlıyorsunuz? Yatırımcılar neden ekosisteminize girmeli?)

Rachid: 2020 will be the year of developing our technology but also a big year in terms of partnerships. We are working very hard to secure high-level partners from TradFi (traditional finance) as well as DeFi. Our backgrounds are surely very helpful in that sense. Of course we also understand that liquidity for our token is the best marketing and we can ensure you that we work hard on ensuring that our token is traded on reputable exchanges. Be sure, that we have the best contacts in the industry to make this happen.

We have also amazing pipeline of announcement of partnership that are already secured around the world, many articles that will go out in most reputable crypto news and traditional news, even a documentary in the biggest tv channel in the netherland. I will not be able to tell more but you have already great nuggets ;)

Rachid: 2020, teknolojimizi geliştirmenin yanı sıra ortaklıklar açısından da büyük bir yıl olacak. Üst düzey ortakları TradFi’den (geleneksel finans) ve DeFi’den güvence altına almak için çok çalışıyoruz. Bu alandaki geçmişimiz bu anlamda kesinlikle çok yardımcı oluyor. Elbette, tokenimiz için likiditenin en iyi pazarlama olduğunu biliyoruz ve tokenimizin saygın borsalarda işlem görmesini sağlamak için sıkı çalışmamızı sağlayabiliriz. Bunun gerçekleşmesi için sektördeki en iyi bağlantılara sahip olduğumuza emin olabilirsiniz.

Ayrıca, dünya çapında halihazırda güvence altına alınmış olan inanılmaz bir ortaklık duyurusu hattımız var, en saygın kripto haberlerinde ve geleneksel haberlerde çıkacak birçok makale, hatta Hollanda’nın en büyük televizyon kanalında bir belgesel bile var.

Anıl Soyer: Alliance Block’un 2 deflasyonist mekanizması var, her birini ve ekosistemin gelişimi için neden her ikisinin de gerekli olduğunu açıklayabilir misiniz?

Rachid: There will be token burns based in revenue milestones and protocol milestones that, along with increasing demand for node staking and general gas operability, will create a deflationary token economics model.

Rachid: Gelir kilometre taşlarına ve protokol kilometre taşlarına dayanan token yakma olacak ve bu, node staking ve genel gaz çalışabilirliğine yönelik artan taleple birlikte, deflasyonist bir token ekonomi modeli yaratacak.

ahmet salih duman: (VINCI’da AI araştırma ekibini yönettiğinizi söylediniz. Yapay zekanın AllianceBlock’a hangi seviyede hakim olacağını açıklayabilir misiniz?)

Rachid: Indeed, I worked on smart infrastructure and automatic incident detection and i also leaded a workshop to use blockchain and AI to build the smart cities of tomorrow.

Once our protoocl is live and the data governance / privacy is built, we will be able to deploy our decentralized AI, to me more precise and accurate i will say Federated AI, in order to leverage private data from users without exposing them, and this will help us build reputation based algorithme to have the best and most reputable actors on the network and also will help having the best idea from community members whcih we can fund with our AllianceBlock Fund which contain 5% of the supply and 100% reserved to the community.

To summerize AI will have an important role to build a smart, scalable and robust governance while perserving the privacy of all actors

It will be easier to see how it works when it is live!

Rachid: Aslında, akıllı altyapı ve otomatik olay tespiti üzerinde çalıştım ve ayrıca geleceğin akıllı şehirlerini inşa etmek için blockchain ve Yapay Zeka kullanımı için bir atölye çalışmasına öncülük ettim.

Protokolumuz yayına girdikten ve veri yönetimi/gizliliği oluşturulduktan sonra, merkezi olmayan yapay zekamızı, kullanıcılardan gelen özel verileri ifşa etmeden kullanmak için benim için daha kesin ve doğru bir şekilde dağıtabileceğiz ve bu ağdaki en iyi ve en itibarlı aktörlere sahip olmak için itibara dayalı algoritmalar oluşturmamıza yardımcı olacak ve aynı zamanda, arzın% 5'ini içeren ve %100'ü müşteriye ayrılmış olan AllianceBlock Fonumuzla finanse edebileceğimiz topluluk üyelerinden en iyi fikri almamıza yardımcı olacaktır

Yapay zekayı özetlemek, tüm aktörlerin mahremiyetini korurken akıllı, ölçeklenebilir ve sağlam bir yönetim oluşturmada önemli bir role sahip olacak.

Waybe Suricata “Chiliz Alliance”: Bildiğiniz gibi DeFi projeleri bu günlerde çok popüler. Sizi diğer DeFi projelerinden / rakiplerinden farklı kılan en önemli özelliğiniz nedir? Kısaca açıklar mısınız lütfen?

Matthijs: Bank’s legacy systems halt innovation because of ancient technology that can’t connect to modern APIs, let alone DeFi 🙁 We plug into those legacy systems so banks don’t have to first start expensive and long term system projects to upgrade those systems, this means we provide a solution for TradFi partners they need right now. We incentivise all participants by saving time and costs and streamlining regulatory and compliance issues, this will unlock significant capital for the DeFi space, not just for us, but for the whole space

Matthijs: Bankanın eski sistemleri, DeFi’yi bırakın, modern API’lere bağlanamayan eski teknoloji nedeniyle inovasyonu durduruyor 🙁 Bu eski sistemlere bağlanıyoruz, böylece bankaların bu sistemleri yükseltmek için pahalı ve uzun vadeli sistem projelerine başlaması gerekmiyor. Şu anda ihtiyaç duydukları TradFi ortakları için bir çözüm sunuyoruz. Zamandan ve maliyetlerden tasarruf ederek ve düzenleyici ve uyumluluk sorunlarını düzene sokarak tüm katılımcıları teşvik ediyoruz, bu sadece bizim için değil, tüm DeFi alanı için önemli miktarda bir sermayenin kilidini açacaktır.

Hakan Özmen: AllianceBlock, Geleneksel Finans (TraFi) ile Merkezi Olmayan Finans (DeFi) arasında köprü kuruyor, peki TraFi ve DeFi arasındaki ilişki nedir? AllianceBlock, TraFi ve DeFi arasındaki bağlantıyı nasıl destekledi?

Rachid: One of the biggest problem that block institutional money to come to the decentralized world or invest in security token is of course compliance with regulation but also and most importantly no possible recourse or dispute. Now imagine a regulatory and compliance layer that is pluged to the CSD (Central Security Depositary). when you have let s say a share sitting on the CSD, you create a token (see it as derivative of the shares), this token can be traded in decentralized market, but each transfer it will be communicated to the CSD via our API, and each trade will be compliate as the check are done pre trade. Like this institutional des with the security as they always do, but you add this extra layer taking benefit from blockchain. This is a first step to bridge the two words and is part of the solution that we are proposing.

Another example that shows the potential bridge between both entities is the following:

Imagine a High Neth Worth Individual which is a private bank client, as we know HNWI are asset rich, cash poor. This HNWI has a propety or a art peace worth few million of dollars and he want to put it as collateral to have a short term loan financing. The banker may not want to have this on his balance sheet. The banker will use our protocol to connect to a peer to peer lending platfrom ( a DeFi app), he will get the amount of loan asked (in general to not have bigger risk, the amount is 50% LTV (Loan to Value) from the peer to peer network. The lenders will get an interest rate, the banker get a small margin, and the HNWI will get his short term financing. Our protocol will be also used to make sure that all lenders are compliant with regulation with our autmatic check mechanism. The banker in this case, manage to make his client happy, he get a margin, shifted his balance sheet, and increase asset under management.

Here we see the potential of bridging tradFi and DeFI thanks to our technology

Rachid: Kurumsal paranın ademi merkeziyetçi dünyaya gelmesini veya güvenlik jetonuna yatırım yapmasını engelleyen en büyük sorunlardan biri elbette düzenlemeye uygunluktur, ancak en önemlisi olası başvuru veya anlaşmazlığın olmamasıdır. Şimdi, CSD’ye (Merkezi Güvenlik Depozitörleri) takılı bir düzenleme ve uyumluluk katmanı hayal edin. CSD’de oturan bir hisse diyelim, bir token oluşturursunuz (hisselerin türevi olarak görün), bu token merkezi olmayan piyasada işlem görebilir, ancak her transfer API’mız aracılığıyla CSD’ye iletilecektir, ve kontrol işlem öncesi yapıldığından her ticaret uyumlu olacaktır. Her zaman olduğu gibi güvenlikle bu kurumsal tasarım gibi, ancak bu ekstra katmanı blok zincirinden yararlanarak eklersiniz. Bu, iki kelimeyi birleştirmenin ilk adımı ve önerdiğimiz çözümün bir parçası.
Her iki varlık arasındaki potansiyel köprüyü gösteren başka bir örnek şudur:
HNWI’nin varlık açısından zengin ve nakit açısından fakir olduğunu bildiğimiz gibi, özel bir banka müşterisi olan Yüksek Değerli Bir Birey düşünün. Bu HNWI’nin birkaç milyon dolar değerinde bir özelliği veya sanat barışı var ve kısa vadeli bir kredi finansmanına sahip olmak için bunu teminat olarak koymak istiyor. Bankacı, bunun bilançosunda olmasını istemeyebilir. Bankacı, bir eşler arası borç verme platformuna (bir DeFi uygulaması) bağlanmak için protokolümüzü kullanacak, istenen kredi miktarını alacak (genel olarak daha büyük riske sahip olmamak için, tutar% 50 LTV’dir (Krediden Değere) Eşler arası ağ. Borç verenler bir faiz oranı alacak, bankacı küçük bir marj alacak ve HNWI kısa vadeli finansmanını alacak. Protokolümüz ayrıca tüm kredi verenlerin otmatikimiz ile düzenlemeye uygun olduğundan emin olmak için kullanılacaktır. çek mekanizması: Bu durumda bankacı, müşterisini mutlu etmeyi başarır, marj alır, bilançosunu değiştirir ve yönetim altındaki varlığı arttırır.
Burada, teknolojimiz sayesinde tradFi ve DeFI arasında köprü kurma potansiyelini görüyoruz

About AllianceBlock

AllianceBlock is building the first globally compliant decentralized capital market. Incubated by three of Europe’s most prestigious incubators: Station F, L39, and Kickstart Innovation in Zurich, and led by a heavily experienced team of ex-JP Morgan, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs investment bankers, and quants, AllianceBlock is on the path to disrupt the $100 trillion securities market with its state-of-the-art and globally compliant decentralized capital market.

Visit our Website: www.allianceblock.io

Join our Telegram: https://t.me/allianceblock

Join our Discord: https://discord.gg/hF7AGgt

CoinGecko: https://www.coingecko.com/coins/allianceblock

Download our White Paper

Download our Green Paper

Download our Token Economics Paper

Written by

Bridging Traditional Finance and Decentralized Finance

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store